Huurstemwijzer

Wat willen politieke partijen met het huurbeleid? Met welke politieke partij bent u het eens als het over huren gaat? Vul deze stemwijzer over huren in. Op basis van uw antwoorden ontvangt u direct een online stemadvies voor de Tweede Kamer 2017.

Eerst meer weten over deze stemwijzer?
Lees dan de veelgestelde vragen.

Stelling 1 (van 11)

De verhuurderheffing moet worden afgeschaft

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Sinds 2013 betalen verhuurders van sociale huurwoningen (huren onder de €710) een heffing per huurwoning. Dit jaar is dat 1,7 miljard euro. Dit leidt tot hogere huren en minder investeringen in nieuwbouw en renovatie. Het afschaffen van de heffing zorgt voor minder inkomsten voor het Rijk.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

50PLUS ziet de verhuurderheffing als een ordinaire huurderbelasting. Een eenzijdige belasting die júist kwetsbare inkomensgroepen raakt, ondanks de huursubsidie. De doelgroep wordt geraakt door minder nieuwbouw in de sociale woningsector. De vraag naar sociale huurwoningen neemt toe.  Sociale huurders worden ook getroffen door minder onderhoud aan bestaande woningen. In de afgelopen jaren zijn honderdduizenden sociale huurwoningen -verdwenen- door verkoop, sloop en liberalisatie. Daardoor worden sociale huurders onevenredig getroffen. 

CDA

Het CDA vindt dat de woningbouwcorporaties niet verder beknot moeten worden in hun investeringsruimte. De verhuurdersheffing kan verlaagd worden, op voorwaarde dat de investeringen gericht zijn op het bouwen van, en het renoveren tot, energiezuinige woningen

ChristenUnie

De ChristenUnie wil af van de verhuurderheffing. De als tijdelijk bedoelde verhuurderheffing is inmiddels permanent geworden en de daarmee gepaard gaande hogere huren leiden tot een hogere huurtoeslag. We stoppen met de verhuurderheffing, we maken afspraken met de woningcorporaties om de opbrengst daarvan terug te geven aan huurders met een laag inkomen, zodat de huren meer inkomensafhankelijk worden en de huurtoeslag kan dalen. Tegelijk krijgen woningcorporaties meer financiële armslag om meer te investeren in betaalbare nieuwbouw, herstructurering van oude stadswijken en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

D66

D66 heeft voor de verhuurdersheffing gestemd, omdat corporaties door de inkomensafhankelijke huurverhoging miljarden meer huur konden innen. Bovendien hebben corporaties voldoende geld om de huur te verlagen en te investeren. Corporaties kunnen bijvoorbeeld 37,1 miljard euro investeren in nieuwbouw. Het afschaffen van de verhuurderheffing is  daarom onnodig. Om te corporaties aan te moedigen, wil D66 corporaties een korting geven op de verhuurderheffing als ze investeren.

GroenLinks

GroenLinks vindt het oneerlijk dat huurders via de verhuurderheffing voor 1,7 miljard worden belast. Wij willen woningcorporaties daarom forse kortingen geven op de heffing in ruil voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen en het energiezuinig maken van bestaande woningen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. De heffing treft vooral de bewoners van sociale huurwoningen via hogere huren en bezuinigingen op renovatie, nieuwbouw en onderhoud. 

We moeten voorkomen dat mensen hun huis niet langer kunnen betalen of dat wijken verloederen door achterstallig onderhoud. De Partij voor de Dieren vindt dat een betaalbaar, duurzaam huis in een prettige woonomgeving beschikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen.

PvdA

Eens. Wij zetten de verhuurderheffing om in een instrument voor de bouw van meer woningen en voor lagere huren. De PvdA heeft eerder voor fors meer bouw gepleit. Teveel mensen kunnen op dit moment geen huis vinden omdat de bouw achterblijft. Kopen lukt nog niet iedereen, sociale woningbouw kent te lange wachttijden, particuliere huur is niet voor iedereen betaalbaar. Daar moet een oplossing voor komen door meer aanbod want iedereen verdient een fatsoenlijke woning. 

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

De SGP geen plannen voor afschaffing. Het afschaffen van de heffing komt ook weer ten laste van andere belangrijke posten. 

SP

De SP heeft als enige partij consequent gestreden tegen de verhuurderheffing en tegen de huurexplosie. Binnen en buiten de Tweede Kamer. De SP wil dat de verhuurderheffing gebruikt wordt voor het bouwen van huurhuizen en voor huurverlaging. Door de welvaart in ons land via de belastingen op een andere manier te verdelen hoeft er geen gat in de Rijksbegroting te ontstaan.

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

Laat u niet wijsmaken dat de verhuurderheffing leidt tot hogere huren en minder investeringen. De Woonbond heeft goed voor u gezorgd door een akkoord te sluiten dat de gemiddelde huurverhoging beperkt tot inflatie plus 1%. De corporaties hebben daarnaast in 2015 € 5,5 miljard winst gemaakt en kunnen gezamenlijk € 37 mrd investeren in nieuwbouw. Maar ze doen het niet. Er zit simpelweg veel te veel geld in het systeem dat niet ten goede komt aan de huurders. Dat besteden we dan liever uit aan de zorg, de politie of een belastingverlaging.

Stelling 2 (van 11)

Het aantal sociale huurwoningen moet verder omlaag

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

De afgelopen jaren is het aantal sociale huurwoningen afgenomen. Er zijn meer sociale huurwoningen (tot € 710) verkocht, gesloopt of naar de vrije huursector (boven € 710) gegaan, dan er bij zijn gebouwd.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Zie toelichting bij de vorige vraag. Er moeten juist meer sociale huurwoningen bijkomen onder andere om ouderen de kansen te geven om in een veilige aangepaste omgeving oud te worden.

CDA

Er blijft behoefte aan sociale huurwoningen.

ChristenUnie

Er moeten de komende jaren vooral veel betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd in de vrije huursector in de prijsklasse tussen de € 710 en € 1000, maar dat betekent niet dat het aantal sociale huurwoningen omlaag moet. Integendeel, door de gevolgen van de kredietcrisis is het inkomen van veel huurders omlaag gegaan en ook door de instroom van vluchtelingen is er de komende jaren eerder meer dan minder behoefte aan sociale huurwoningen. Tegelijk beseffen we ook dat er gemeenten zijn met te veel sociale huurwoningen. We zijn dus niet voor een verbod op de verkoop van deze woningen.

D66

D66 wil dat er in heel Nederland 100.000 extra betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat is hard nodig, omdat we steeds langer leven en mensen vaker alleen wonen. Bovendien wonen er veel mensen in sociale huurwoningen die daar een te hoog inkomen voor hebben. Zo houden zij huizen bezet voor mensen die te weinig inkomen hebben voor een koophuis of een dure huurwoning. Scheefwonen moeten we daarom aanpakken. 

GroenLinks

GroenLinks wil kortingen op de verhuurderheffing gebruiken om de komende kabinetsperiode 150.000 nieuwe sociale huurwoningen bij te bouwen. Wij willen dat er minder sociale huurwoningen verkocht worden en indexeren daarom de liberalisatiegrens. Zo komt er een groter aanbod sociale huurwoningen en dringen we de lange wachtlijsten terug.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op een manier die goed bij hun situatie aansluit. Er moet daarom een actieplan komen waarmee op korte termijn meer sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Renovatie en verduurzaming van bestaande woningen en het aanpakken van de leegstand zijn hierin belangrijke maatregelen. Liberalisatie van sociale huurwoningen in gebieden met een tekort aan woningen wordt wat ons betreft niet langer  toegestaan.

PvdA

Totaal oneens. Er moeten veel meer huizen worden bijgebouwd. Ook in de  sociale huur, ook voor mensen die zorg nodig hebben. De PvdA wil jaarlijks 500 miljoen euro uittrekken om nieuwe huizen te bouwen. Dat is hard nodig. 

PVV

PVV vindt dat er juist meer gebouwd moet worden. 

SGP

Het is vooral belangrijk dat bestaande huurwoningen goed worden toegewezen en dat de doorstroom vanuit de sociale huursector beter verloopt.

SP

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is 8 jaar. In grote steden is dat nog veel langer. Door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsplicht kunnen meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd en de woningnood worden bestreden. Daarnaast moet de verkoop van sociale huurwoningen aan beleggers stoppen.

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

De sociale huursector is veel groter dan de doelgroep waarvoor hij bedoeld is. Het is daarom goed dat sociale huurwoningen in het hogere segment verhuurd worden in de vrije sector of verkocht worden. Dat is goed voor de woningmarkt, lees: goed voor mensen die een huis zoeken in de buurt van hun (vrijwilligers-) werk.

Stelling 3 (van 11)

De inkomensgrens voor toegang tot de sociale huursector moet omhoog

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Alleen huishoudens met een bruto inkomen tot €40.349 hebben in principe toegang tot huurwoningen met huur onder de €710. Wie meer verdient moet kopen of een woning in de vrije sector huren. Met een hogere inkomensgrens kunnen middeninkomens ook terecht in de sociale sector.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Het optrekken van de inkomensgrens naar middeninkomens vindt 50PLUS tot op zekere hoogte - sociale huurwoningen zijn in principe bedoeld voor lagere inkomensgroepen - te verdedigen. Veel mensen - denk aan starters, maar ook aan ouderen - vallen nu min of meer tussen wal en schip bij het zoeken naar een passende (voor ouderen vaak aangepaste) woning. Kopen is voor hen veelal te duur. Verruiming van de inkomensgrens heeft overigens alleen maar zin als ook de voorraad sociale huurwoningen hierop wordt aangepast. De vraag daarnaar zal immers toenemen bij verruiming van de inkomensgrens. 

CDA

Die grens kan zo blijven.

ChristenUnie

De inkomensgrens is juist dit jaar verhoogd. Woningcorporaties mogen nu 10% van de sociale huurwoningen toewijzen zonder naar het inkomen te kijken. De huidige regels zijn wat betreft de ChristenUnie flexibel genoeg. En dus hoeft de inkomensgrens niet verder omhoog. De oplossing voor de middeninkomens is niet om de toegang tot de sociale huur te verruimen - daarvoor is de sociale huur niet bedoeld - maar het bouwen van veel meer betaalbare huurwoningen in de vrije huursector.

D66

Op dit moment zijn er te weinig huurwoningen. Dat geldt voor betaalbare sociale huur tot 710 euro per maand, maar ook voor duurdere huurwoningen. De inkomensgrens aanpassen zorgt voor extra tekorten in de sociale sector. De enige oplossing is fors meer duurdere huurwoningen bouwen. Gemeenten moeten in hun woonvisie vastleggen hoeveel duurdere huur er moet komen. Vervolgens moeten er afspraken gemaakt worden met ontwikkelaars en corporaties zodat niet alleen koop wordt gebouwd, maar ook middeldure en sociale huur. 

GroenLinks

Sociale huurwoningen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Wel wil GroenLinks dat de inkomensgrens voor sociale huur blijft meegroeien met de inflatie.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil binnen afzienbare tijd meer middel-dure huurwoningen realiseren. De stimulering van het eigen woningbezit heeft Nederland tot wereldkampioen hypotheekschulden gemaakt en dwingt huishoudens zich steeds dieper in de schulden te steken en daarmee een groter voorschot op hun toekomstige verdiensten te nemen. Stimulering van goede en betaalbare huurwoningen, van zowel publiek als privaat verhuurderschap breekt daarmee en biedt jonge mensen juist de kans om te wonen zonder daarvoor schulden aan te gaan.

PvdA

Niemand mag tussen wal en schip vallen. De PvdA heeft in 2015 de inkomensgrens omhoog gekregen, ondanks verzet van de VVD. Wij willen verder gaan en het mogelijk maken dat in een regio met hoge huizenprijzen de toewijzingsgrens verder omhoog gaat naar minimaal €45.000 per jaar zodat meer mensen voor sociale woningbouw in aanmerking komen en dat er tegelijk heel veel huizen worden bijgebouwd.

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

De inkomensgrens is enkele jaren geleden juist al verhoogd. De huidige grens ligt ruim boven het modale inkomen.

SP

De SP vindt dat de mensen met een inkomen tot anderhalf keer modaal ook in een sociale huurwoning mogen wonen. Uiteraard moeten op plaatsen met woningnood huurhuizen worden bijgebouwd. Gemeenten en huurders kunnen samen met woningcorporaties afspraken maken hierover. Huurders krijgen wat ons betreft ook meer zeggenschap hierbij. 

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

De sociale huursector is een sociale voorziening voor mensen met de kleinste portemonnee, en voor die mensen willen we die woningen ook graag vrijhouden. Voor mensen met een hoger inkomen willen we een woningmarkt waar iets te kiezen is, vooral in het segment van €700 en €1000 per maand. Vandaar dat we er alles aan doen dat segment te vergroten. En met succes: in zes jaar tijd is de vrije huursector verdubbeld in omvang.

Stelling 4 (van 11)

De sociale huurprijzen in de particuliere huursector mogen sneller stijgen dan bij sociale huurwoningen van corporaties.

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Een half miljoen huishoudens woont in een sociale huurwoning (huurprijs tot €710,-) van een particuliere verhuurder. De maximale jaarlijkse huurverhoging van deze woningen wordt door de regering bepaald. De huurverhoging bij corporaties wordt begrensd tot gemiddeld maximaal 1% boven inflatie. Voor particuliere aanbieders van sociale huurwoningen geldt dit niet.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Dat lijkt te billijken omdat de particuliere huursector overwegend minder schaalvoordelen heeft dan de woningcorporaties. 50PLUS vindt wel dat het  sociale karakter van de sociale huurprijzen hierbij in het oog moet worden gehouden. Geen vrijlating van de stijging.

CDA

Een gelijke stijging is beter.

ChristenUnie

Voor een huurder moet het niet uitmaken of hij huurt van een woningcorporatie of van een particuliere verhuurder. Op zich hoeft een snellere huurstijging in de particuliere sector geen probleem te zijn, mits de huurtoeslag maar meestijgt voor mensen met een laag inkomen. De ChristenUnie trekt hier extra geld voor uit.

D66

De maximale huurstijging in de sociale sector wordt bepaald door de overheid. Deze maximale verhoging geldt voor corporaties, maar ook voor commerciële verhuurders. Verhuurders kunnen de huur minder laten stijgen of zelfs verlagen. Corporaties hebben met de Woonbond afgesproken de huren minder snel te laten stijgen dan maximaal mogelijk is. 

GroenLinks

Sociale huur is sociale huur, ongeacht of het om een woningcorporatie of een particuliere verhuurder gaat. GroenLinks wil dat de komende kabinetsperiode de huren voor alle huurders met een laag inkomen niet harder stijgen dan de inflatie.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil dat de regering met voorstellen komt om zowel sociale huurders in de commerciële sector als sociale huurders bij coöperaties te beschermen tegen te hoge huurstijgingen.

PvdA

Oneens. De PvdA wil dat de draagkracht van de huurder bepaalt hoe hoog de huur is. Het moet dan niet uitmaken wie de verhuurder is. 

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

Een hogere gemiddelde prijs is acceptabel, mits waarborgen gelden op het niveau van de individuele huurder. Er is immers een relevant verschil tussen corporaties en particuliere verhuurder. 

SP

Deze oneerlijke situatie moet stoppen. De SP vindt dat alle huurders gelijke huurprijsbescherming verdienen. Dus ook in de particuliere sector. Dit heeft de SP voorgesteld in de Tweede Kamer, maar een meerderheid stemde ertegen.

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

Corporaties hebben een akkoord gesloten om huurverhogingen in de sociale huursector te beperken. Zij kunnen huurprijzen zo laag houden, omdat zij werken met belastinggeld en leningen waar de staat voor garant staat. Dit geldt niet voor particuliere verhuurders. Als zij gebonden zouden zijn aan het akkoord dat de corporaties hebben gesloten over de huurverhoging, dan zullen er geen particuliere verhuurder mee investeren in de sociale huur. En dat willen we voorkomen.

Stelling 5 (van 11)

Er moet worden bezuinigd op de huurtoeslag

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Doordat de groep mensen die recht heeft op huurtoeslag is gegroeid en de huren zijn gestegen geeft de overheid steeds meer uit aan huurtoeslag.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

50PLUS vindt dat niet bezuinigd moet worden op de huurtoeslag. De overheid is via de verhuurderheffing immers zélf voor een groot deel medeverantwoordelijk voor de opwaartse druk op de huurprijzen voor sociale huurwoningen. De huurtoeslag zorgt ervoor dat tenminste de lage inkomens niet volkomen door het ijs zakken door huurverhogingen. De huurtoeslag is een effectief vangnet zijn, zodat huurwoningen - óók in de  toekomst - bereikbaar en betaalbaar blijven voor lage inkomens.

CDA

Huurtoeslag is voor veel huurders hard nodig om rond te komen. Wij verlagen de verhuurdersheffing voor corporaties, zodat huren omlaag kunnen. In die zin zouden de uitgaven voor huurtoeslag wel kunnen dalen, maar heeft dat geen gevolg voor het besteedbaar inkomen van individuele huurders.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil niet bezuinigen op de huurtoeslag, maar wil deze wel zo veel mogelijk uitruilen tegen het schrappen van de verhuurdersheffing, zodat het onnodig rondpompen van geld stopt. Per saldo mogen de woonlasten voor huurders hierdoor de komende kabinetsperiode niet stijgen ten opzichte van het huidige beleid. Integendeel, de ChristenUnie trekt extra geld uit voor de huurtoeslag voor huurders die met een snelle stijging van de huren te maken hebben. Ook wordt de vermogensgrens die geldt voor de huurtoeslag versoepeld van € 25.000 naar € 50.000 per persoon (en dus van € 50.000 naar € 100.000 per echtpaar). 

D66

D66 wil de huurtoeslag verhogen. Voor mensen met een uitkering en andere groepen met een laag inkomen is de huurtoeslag een belangrijke tegemoetkoming in de woonkosten. Door de huurtoeslag te verhogen kunnen we de koopkracht van deze mensen verbeteren.

GroenLinks

De huurtoeslag is van levensbelang voor huurders met een laag inkomen. GroenLinks wil dat het huren van fatsoenlijke woonruimte voor iedereen bereikbaar blijft, ongeacht de portemonnee.

Partij voor de Dieren

Een tekort aan betaalbare huurwoningen en stijging van de huren dwingt steeds meer mensen te wonen in een huis met een te hoge huurprijs voor hun inkomen. Door te bezuinigen op de huurtoeslag worden deze mensen extra benadeeld. Voor de Partij voor de Dieren moet wonen betaalbaar zijn voor iedereen en geen onevenredig beslag leggen op het inkomen. Het is van groot belang dat het aanbod betaalbare huurwoningen wordt vergroot ipv te bezuinigen op de huurtoeslag.

PvdA

De PvdA heeft er juist in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er meer geld naar de huurtoeslag ging, om voor iedereen wonen betaalbaar te houden. Daarom willen we ook dat het Nibud naar draagkracht bepaalt hoeveel huur iemand kan betalen. Gaat je inkomen omlaag, dan daalt de huur mee. Zo voorkomen we dat mensen te duur wonen.

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

De SGP heeft geen bezuiniging op de huurtoeslag opgenomen.

SP

Meer mensen hebben huurtoeslag nodig omdat tijdens de afgelopen kabinetten meer huurders er in inkomen op achteruit zijn gegaan. Bovendien zijn de huren met 28% gestegen in 6 jaar tijd. Dit zijn bewuste keuzes geweest van VVD, PvdA, CDA en PVV. Het komt door dit beleid dat er meer toeslag nodig is. Huurders moeten niet verder gestraft worden voor dit asociale beleid.

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

De gemiddelde huur is inderdaad enorm gestegen - maar vooral omdat corporaties alleen in het duurste segment van de sociale huur (€600-700 per maand) hebben gebouwd. De belastingbetaler draait daar nu voor op. Mede daarom hebben we de passendheidstoets ingevoerd.

Stelling 6 (van 11)

Huurders met een te hoge huur voor hun inkomen moeten huurverlaging krijgen

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Er zijn momenteel zo’n half miljoen huurders met een laag inkomen en een hoge huur (boven de €600,-). Deze huurders zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan huur.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Een hoge huur in verhouding tot het inkomen kan niet per definitie leiden tot een huurverlaging. De kwaliteit en ligging van de woning moeten in principe bepalend zijn voor de huurprijs. -Duur scheefwonen- moet worden tegengaan door te zorgen voor voldoende goedkopere (sociale) huurwoningen. De overheid en de woningcorporaties hebben hier een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 

CDA

Die huurders zouden moeten verhuizen naar een woning met een passende huur.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil naar een meer inkomensafhankelijk huurprijs dan nu het geval is. Het probleem van zowel duur als goedkoop scheefwonen kunnen we daarmee tackelen. Het probleem van duur scheefwonen - een te hoge huur in verhouding tot het inkomen - is met name door de inkomensdaling bij veel huurders als gevolg van de crisis de afgelopen jaren veel groter geworden. Zelfs groter dan het probleem van goedkoop scheefwonen.

D66

D66 vindt het belangrijk dat huurders een woning huren die bij hun situatie past, rekening houdend met gezinssituatie en inkomen. Door passend toewijzen moeten corporaties daarmee rekening houden, zodat huurders niet teveel geld kwijt zijn aan huur en de samenleving niet onnodig veel huurtoeslag uitkeert. Voor bestaande huurders kunnen corporaties individueel een lagere huur berekenen. 

GroenLinks

GroenLinks wil dat de komende kabinetsperiode de huren van huurders met een laag inkomen niet verder stijgen dan de inflatie. 

Partij voor de Dieren

Steeds meer mensen wonen in een huis met een te hoge huurprijs voor hun inkomen. Voor de Partij voor de Dieren moet wonen betaalbaar zijn voor iedereen en geen onevenredig beslag leggen op het inkomen. De Partij voor de Dieren wil de woningmarkt daarom geleidelijk hervormen. Zo wil de Partij voor de Dieren de privatisering van woningcorporaties terugdraaien. Woningcorporaties vervullen een belangrijke maatschappelijke taak: het bieden van goede en betaalbare huurwoningen. Deze taak is bij veel woningcorporaties uit beeld geraakt als gevolg van de verzelfstandiging en gebrek aan adequaat toezicht

Terwijl veel mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning, staan veel gebouwen leeg. Leegstand mag daarom niet  langer worden beloond.

PvdA

Om voor iedereen het huren betaalbaar te houden willen we dat het Nibud voor iedereen naar  draagkracht  bepaalt hoeveel huur je betaalt. Zo voorkomen we dat mensen te duur wonen.

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

Er is een recht op huurverlaging bij dalend inkomen. Niet in alle gevallen geldt een gegarandeerde huurverlaging.

SP

De huren zijn met 28% gestegen in 6 jaar tijd. De groep die in verhouding tot hun inkomen een te hoge huur hebben is ruim verdubbeld. Huurverlaging is daarom hard nodig.

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

Als je er zelf voor kiest om in een duurdere huurwoning te gaan wonen, kies je ook voor een hogere huur. Onze zorg is een andere: wij willen dat mensen met een te hoge huur de mogelijkheid hebben om kleiner te gaan wonen, en daarin wordt door corporaties onvoldoende geïnvesteerd.

Stelling 7 (van 11)

De inkomensafhankelijke huurverhoging moet blijven bestaan

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

De inkomensafhankelijke huurverhoging is bedoeld als middel om middeninkomens en hogere inkomens uit de sociale huursector te laten verhuizen en zorgt ervoor dat de huren voor middeninkomens snel stijgen.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Goedkoop scheefwonen moet worden tegengegaan. Dat kan bevorderd worden door inkomensafhankelijke huurverhogingen. Het is dan wel zaak dat er voor middeninkomens ook voldoende woningaanbod wordt gerealiseerd. het is: én, én..!

CDA

Door passend toe te wijzen moet het aantal huurders met een te hoog inkomen dalen. Huurders moeten jaarlijks inzicht geven in hun financiële situatie, zodat kan worden vastgesteld of een woning nog passend is. Wanneer wordt vastgesteld dat iemands inkomen inmiddels te hoog is voor de betreffende huurwoning dan krijgt de huurder in de eerste plaats een huurverhoging opgelegd die past bij het inkomen.

ChristenUnie

De ChristenUnie wil vooral dat er veel meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector worden gebouwd en beschikbaar komen voor middeninkomens. De sociale huursector is namelijk primair bedoeld voor lage inkomens en niet voor de middeninkomens. Als we er de komende jaren in slagen fors meer betaalbaar aanbod in de vrije sector te realiseren, dan is de inkomensafhankelijke huurverhoging een redelijke maatregel.

D66

Veel huizen in de sociale huursector worden bewoond door iemand met een hoger inkomen, die niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Die woningen zijn daardoor niet beschikbaar voor de mensen die ze het hardst nodig hebben. Mede dankzij de inkomensafhankelijke huurverhoging is dat afgenomen van 1 op de 4 huizen in 2012 naar minder dan 1 op de 5 huizen in 2015. Dat is een verbetering, maar er wonen nog altijd te veel mensen in een gesubsidieerde woning, terwijl ze dat niet nodig hebben en er geen recht op hebben. Daarom is D66 voorstander van de inkomensafhankelijke huurverhoging. 

GroenLinks

GroenLinks vindt dat de huur in de sociale sector voor mensen met een hoger inkomen meer mogen stijgen dan de inflatie. Zo zorgen we dat de huren van mensen met een laag inkomen minder snel hoeven stijgen, en dat sociale huurwoningen met een lage huur minder worden bezet door mensen met een hoger inkomen. 

Partij voor de Dieren

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging duw je mensen de koopwoningensector in. Dat betekent meer hypotheekschulden en grotere afhankelijkheid van banken. Er dient een veel groter en divers aanbod komen van huurwoningen voor iedereen

PvdA

Het huidige systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging moet verdwijnen. Om voor iedereen het huren betaalbaar te houden willen we dat het Nibud naar draagkracht bepaalt hoeveel huur iemand kan betalen. Gaat je inkomen omlaag, dan daalt de huur mee. Zo voorkomen we dat mensen te duur wonen.

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

De mogelijkheid moet blijven bestaan. Van groot belang is wel de toepassing van deze mogelijkheid door verhuurders.

SP

De afgelopen kabinetten hebben geprobeerd om huurders uit hun huis te pesten. Uit onderzoek blijkt dat er niet meer verhuizingen zijn. Inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben dus geen effect op de zogenaamde doorstroming. Ondertussen zitten huurders -vast- in een te duur huurhuis. Het is daarom tijd voor eerlijkere en socialere keuzes.

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

Wij willen sociale woningen bestemmen voor de mensen die ze écht nodig hebben. Maar dat betekent niet dat we mensen met een iets hoger inkomen op straat gaan zetten. De inkomensafhankelijke huurverhoging stimuleert  die mensen om door te stromen, zonder ze meteen in de problemen te brengen. 

Stelling 8 (van 11)

Het opnieuw verhuren van woningen die zeer onzuinig met energie zijn, moet verboden worden.

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Huurwoningen die niet of slecht geïsoleerd zijn zorgen voor veel energieverspilling en hoge energierekeningen voor bewoners. Een verbod op het opnieuw verhuren van zo’n vrij gekomen woning zorgt ervoor dat de woning moet worden opgeknapt voordat de woning verhuurd kan worden.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Gezien de woningtekorten op dit moment zal dat dan wel zeer snel en kostenbewust moeten gebeuren. Voor corporaties en particuliere verhuurder moet er een goed subsidieprogramma beschikbaar zijn. Mocht de verhuurderheffing niet worden afgeschaft dan moet in ieder geval deze inspanningen in mindering op de verhuurderheffing gebracht kunnen worden. 

CDA

Er is in delen van het land een fors tekort aan woningen.

ChristenUnie

Een verbod gaat te ver. Verhuurders zijn al verplicht binnen afzienbare tijd hun woningvoorraad op een acceptabel energielabel te krijgen. Als verhuurders deze verplichting nakomen, is een verbod helemaal niet nodig. Maar laat duidelijk zijn: één van de grootste energieopgaven is het verduurzamen van de 7,3 miljoen woningen die Nederland telt. De recent ingevoerde energieprestatievergoeding aangevuld met extra geld dat de ChristenUnie hiervoor uittrekt, moeten voor een enorme boost zorgen voor het aantal energiezuinige nul-op-de-meter woningen de komende jaren.

D66

D66 vindt het heel belangrijk dat huizen beter geïsoleerd en verduurzaamd worden. Dat geldt zeker ook voor sociale huurwoningen, want het zorgt voor lagere maandlasten en meer wooncomfort. Wij willen met corporaties strenge afspraken maken over het verbeteren van hun woningen. Daarvoor zijn verschillende subsidies mogelijk. Voor sommige woningen, zoals monumenten, is het  heel moeilijk om ze te verduurzamen. 

GroenLinks

GroenLinks wil een verbod op het verhuren van woningen met de slechtste energielabels. Dit verbod wordt stapsgewijs aangescherpt. Dit is belangrijk voor de klimaatbescherming, maar ook voor de energierekening van nieuwe huurders.

Partij voor de Dieren

In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren wil dat vanaf 2018 alle gebouwen tenminste energieneutraal worden gebouwd: zij produceren minstens zo veel energie als ze verbruiken. Ook bestaande gebouwen en woonhuizen worden wat ons betreft in hoog tempo energieneutraal gemaakt. Dat kan in elk geval gebeuren op het moment dat een slecht geïsoleerd huis vrijkomt: eerst een goede energierenovatie voordat het huis opnieuw verhuurd wordt. 

PvdA

Het is belangrijk om oude woningen zo snel mogelijk te isoleren, ook met het oog op het verlagen van woonlasten voor bewoners. De PvdA geeft subsidie aan corporaties en woningeigenaren om huizen energiezuinig te maken.

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

De SGP kiest liever voor positieve prikkels om te bevorderen dat verhuurders energiebesparende maatregelen treffen. Zeker gezien de woningbehoefte is het een te harde, ongenuanceerde maatregel om een verhuurverbod voor onzuinige woningen te introduceren.

SP

Er zitten haken en ogen aan deze stelling. Ten eerste is belangrijk dat de er niet minder sociale huurhuizen komen omdat er op plaatsen sprake is van woningnood. Het leeg laten staan van een woning is daarom slecht. Anderzijds is het belangrijk dat huizen goed geïsoleerd zijn. Dat is beter voor de gezondheid en de portemonnee van huurders. Daarom moet energiebesparing worden gestimuleerd. Een verbod op het verhuren van zeer onzuinige huizen zou op sommige plaatsen daaraan kunnen bijdragen. 

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

De VVD wil dat de slechtste energielabels verdwijnen. Dat wil niet zeggen dat elke woning die minder dan een B-label heeft, niet meer verhuurd mag worden. Woningcorporaties moeten zelf verstandige keuzes kunnen maken hoe zij het doel van verduurzaming bereiken. Zo kan elke euro voor verduurzaming optimaal worden uitgegeven. 

Stelling 9 (van 11)

De overheid moet voorkomen dat sociale huurwoningen in gewildere, duurdere wijken, verdwijnen

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Er zijn dure en goedkope wijken en buurten in ieder stad. Daardoor is het aantrekkelijk om betaalbare huurwoningen in een populaire wijk te verkopen of duur te verhuren. Moet de overheid actief optreden om te zorgen dat menging van inkomens in alle wijken blijft bestaan?


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Het is wenselijk dat gewildere, duurdere wijken divers van samenstelling zijn, maar dat heeft wel een prijs. De overheid zou dit moeten bevorderen. Niet alleen met regels, maar ook bijvoorbeeld door matiging van de verhuurderheffing. Menging van inkomens in wijken moet binnen de (financiele) mogelijkheden - die helaas beperkt zijn -  zoveel mogelijk gestimuleerd worden.  

CDA

Er is geen enkele reden om dergelijke woningen te laten -verdwijnen-.

ChristenUnie

Het is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor gemeenten om ervoor te zorgen dat er voldoende menging is van inkomens in wijken. Het vooral verkopen van sociale huurwoningen in duurdere wijken is een heel verkeerde ontwikkeling die de scheiding tussen arm en rijk verscherpt. Gemeenten kunnen en moeten hier wat betreft de ChristenUnie afspraken over maken met woningcorporaties.

D66

Gemeenten moeten zorgen voor een goed woonbeleid. Daarbij hoort ook de spreiding van koopwoningen, sociale huur en middeldure huur over wijken. Dit is zeer afhankelijk van de lokale situatie, maar D66 is voorstander van een goede spreiding over de stad. Zo voorkomen we het ontstaan van eenzijdige wijken. Dat is belangrijk om segregatie op basis van inkomen tegen te gaan. 

GroenLinks

GroenLinks wil gemengde wijken met sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. Gemengde wijken zorgen voor goede integratie en gezonde wijken. Wij willen gemeenten middelen geven om gemengde bouw te stimuleren.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het verkopen van sociale huurwoningen. Ook vinden we dat gewilde wijken toegankelijk dienen te blijven voor mensen met uiteenlopende inkomens. 

PvdA

Gemengde wijken zijn essentieel voor de samenhang in de samenleving. Elke gemeente willen we verplichten om het aantal sociale woningen te hebben dat nodig is. De PvdA stelt daarom een wettelijke aanbodnorm in voor sociale woningen waar gemeenten zich aan moeten houden.

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

Het is zeker zo dat de overheid actief moet bevorderen. Eevenwicht en spreiding in de woningmarkt zijn belangrijk.

SP

Tweedeling in ons land moet worden voorkomen. We leven samen, gaan samen naar school en vormen een maatschappij. De SP vindt dat gemeenten en woningcorporaties ondersteund moeten worden om te investeren in buurten. Wij vinden dat woningcorporaties mogen investeren in leefbaarheid. Wij willen een duurzaam wijkenbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met lokale verschillen en zeggenschap van bewoners.

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

Nederland heeft een rijke traditie van gemengd wonen. Écht slechte buurten zoals je ziet in andere Europese landen kennen we hier niet. Dit komt niet doordat we sociale huurwoningen hebben in dure wijken, maar juist doordat we koopwoningen hebben in goedkope wijken. Sociale huurwoningen in dure wijken behouden is geen taak van de overheid. Beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen moeten zo veel mogelijk op lokaal niveau worden genomen.

Stelling 10 (van 11)

De hypotheekrenteaftrek moet snel worden beperkt

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Om kopen te stimuleren kunnen kopers hun hypotheekrente aftrekken bij hun inkomstenbelasting. Dit levert woningbezitters een belastingvoordeel op van in totaal ruim 14 miljard euro.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Volgens 50PLUS moet niet getornd worden aan de hypotheekrenteaftrek. Dat zou tevens de wachttijden bij sociale huurwoningen alleen maar langer maken.

CDA

Moet zo blijven als is afgesproken. Als ons idee van de vlaktaks wordt ingevoerd, wordt wel de af te trekken hypotheekrente wat lager ook. 

ChristenUnie

De ChristenUnie wil lagere belastingen en het voordeel van aftrekposten beperken tot het laagste tarief in de inkomstenbelasting, dat voor iedereen geldt. Dus ook de hypotheekrenteaftrek wordt daarmee minder riant. Daarnaast wordt de maximaal aftrekbare woningschuld geleidelijk afgebouwd naar € 500.000. Dat is eerlijker voor iedereen en beter voor de woningmarkt. De ChristenUnie wil hiermee bereiken dat de koop- en huurmarkt evenwichtiger worden behandeld, zodat de kloof tussen kopen en huren in de vrije huursector kleiner wordt.

D66

De hypotheekrenteaftrek maakt het hebben van een hoge schuld aantrekkelijk, waardoor Nederlandse huishoudens kwetsbaar zijn voor een crisis. Dat hebben we de afgelopen jaren helaas gezien. D66 wil daarom de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlagen. Dat gebeurt al, maar nog niet snel genoeg. Tegelijkertijd verlagen we de belasting op werken, zodat mensen er financieel op vooruit gaan. 

GroenLinks

De hypotheekrenteaftrek bevoordeelt mensen met hoge inkomens onevenredig. Daarom bouwen we de hypotheekrenteaftrek versneld af.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil af van de huidige fiscale prikkels die het hebben van schulden stimuleren en die het aflossen van een hypotheek beboeten. Banken moeten verplicht worden om mee te werken aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken. Over een periode van dertig jaar moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5% te verlagen. De extra lasten worden deels teruggegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoningforfait. Bestaande hypotheken worden daarbij hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken. Tevens moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft.

PvdA

Een goede en betaalbare woning. Daar heeft iedereen recht op. De PvdA heeft oog voor de belangen van huurders en kopers. Voor beide groepen zetten we betaalbaarheid en beschikbaarheid voorop. De hypotheekrenteaftrek wordt dankzij de PvdA stapsgewijs ingeperkt tot maximaal 38% aftrek en elke hypotheek moet volledig worden afgelost. De PvdA heeft oog voor de belangen van huurders en kopers wil ze niet tegen elkaar opzetten. Voor beide groepen zetten we betaalbaarheid en beschikbaarheid voorop. In totaal willen we tot 2030 1 miljoen woningen bijbouwen, zowel betaalbare huur als betaalbare koopwoningen.

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

Momenteel is een afbouwtraject gaande. De SGP vindt het niet verstandig om nieuwe onzekerheid in de markt te brengen door snellere afbouw.

SP

De kloof tussen huur en koop moet kleiner worden. Er vallen nu mensen tussen wal en schip. Zij verdienen teveel voor een sociale huurwoning, krijgen geen huurprijsbescherming in de vrije sector en hebben te weinig geld om te kunnen kopen. Een koopwoning moet niet alleen bereikbaar zijn voor rijke mensen. Daarom kan bij de SP iedereen de rente over de eerste 350.000 euro hypotheekschuld aftrekken. Daarboven is het nul. 

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

Bij het aantreden van dit kabinet zat de woningmarkt op slot. Rutte-II nam maatregelen die de woningmarkt uit het slop trokken. De VVD wil rust en zekerheid voor Nederlanders die een huis kopen. Kopers hebben nu zekerheid voor 30 jaar.

Stelling 11 (van 11)

Er moet meer ruimte komen voor tijdelijke huurcontracten

oneens
neutraal
eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
onbelangrijk
neutraal
belangrijk

Toelichting

Volgens voorstanders van tijdelijke contracten zorgen meer tijdelijke contracten voor betere doorstroming. Daar staat tegenover dat huurders woonzekerheid inleveren.


Toon de standpuntenWat zeggen de politieke partijen over deze stelling?

50PLUS

Woonzekerheid staat bij 50PLUS voorop maar voor bijzonder situaties en zeer schaarse woningen moeten tijdelijke huurcontracten mogelijk zijn. Denk aan speciale huisvestingsvormen als studentenhuisvesting of woningen voor statushouders. Tijdelijke contracten kunnen doorstroming bevorderen, maar groot bezwaar is dat de woon- zekerheid erdoor wordt aangetast. De rechten van huurders worden aangetast. Dat weegt zwaar voor 50PLUS.  Er komen ook niet méér woningen door tijdelijke huurcontracten. Je kan een woning immers maar een keer verhuren, tijdelijk óf vast. Tijdelijke verhuur gaat dus ten koste van vaste contracten.  Het tekort aan betaalbare huurwoningen wordt hierdoor niet opgelost. 

CDA

Er is al voldoende ruimte voor tijdelijke huurcontracten.

ChristenUnie

Tijdelijke huurcontracten bieden vooral een oplossing voor jongeren. De ChristenUnie heeft daarom met succes de zogenoemde jongerencontracten geïntroduceerd, bedoeld voor jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan. Tegelijkertijd moeten we oppassen dat niet iedereen te pas en te onpas een tijdelijk contract krijgt aangeboden. Dat leidt tot onzekerheid. Voor de ChristenUnie blijft het uitgangspunt daarom huurcontracten voor onbepaalde tijd.

D66

Voor bepaalde doelgroepen kan het goed zijn om met tijdelijke contracten te werken. Denk bijvoorbeeld aan studenten, waarvan het inkomen sterk verbeterd als de studie is afgerond. Dat is recent mogelijk gemaakt. D66 vindt dat voldoende. 

GroenLinks

GroenLinks vindt dat de bestaande mogelijkheden voor tijdelijke verhuur voldoen. Er moeten mogelijkheden blijven om op creatieve wijze bijvoorbeeld leegstaande gebouwen voor kortere tijd in te zetten als studentenhuisvesting. Tegelijkertijd mag de huurbescherming niet worden uitgehold.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is tegen tijdelijke huurcontracten omdat het de huurbescherming aantast en grote onzekerheid voor de huurder met zich meebrengt. 

PvdA

Iedereen heeft recht op een passende woning. Sommige sociale woningen zijn schaars, zoals aangepaste woningen. Dan is het belangrijk om eerlijk om te gaan met die schaarste. Het is daarom niet zo gek om een woning met aanpassingen alleen aan te verhuren aan mensen die deze aanpassingen nodig heeft. Als die aanpassingen niet meer nodig zijn, loopt het huurcontract af en komt de woning weer vrij voor mensen die het écht nodig hebben. Vanzelfsprekend moet de vorige bewoner dan wel een andere huurwoning terug kunnen krijgen.

PVV

Geen toelichting ontvangen.

SGP

Geen opgave ontvangen

SP

Tijdelijke huurcontracten hollen de rechten van huurders uit. Daarom moeten tijdelijke contracten sterk worden beperkt. Maar de afgelopen jaren zijn er mogelijkheden voor gekomen. Dit moet worden gestopt. Huurders moeten juist meer rechten krijgen in plaats van minder.

VNL

Geen toelichting ontvangen.

VVD

De VVD heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet met de invoering van tijdelijke huur. Die lijn trekken we graag door. Wij willen meer vrijheid bieden in het verstarde huurrecht. We willen dat zowel huurders als verhuurders meer ruimte krijgen samen af te spreken hoelang een huurcontract duurt. Als iemand bijvoorbeeld maar voor een paar maanden wil huren, dan moet dat kunnen.

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- VVD
- PvdA
- PVV
- SP
- CDA
- D66
- ChristenUnie
- GroenLinks
- SGP
- Partij voor de Dieren
- 50PLUS
- VNL

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.
Lokale Stemwijzer van Tekst & Uitleg BV / ReGlobe is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Gebaseerd op een werk op lokalestemwijzer.nl.
De woonbond vertegenwoordigt 1,6 miljoen huishoudens